/> Máy Làm Đá Vảy
logo Namphuthai
 • EN
 • VN
 •      info@namphuthai.vn     |        19006859      0934477786
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP93 (93 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP93 (93 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP93 (93 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP83 (83 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP83 (83 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP83 (83 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP73 (73 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP73 (73 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP73 (73 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP63 (63 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP63 (63 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP63 (63 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP53 (53 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP53 (53 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP53 (53 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP45 (45T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP45 (45T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP45 (45T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP43 (43CT/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP43 (43CT/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP43 (43CT/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP30 (30T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP30 (30T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP30 (30T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP25 (25T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP25 (25T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP25 (25T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  08
  THáNG 5
  2018
  Máy làm đá vảy trên container FIP20 (20 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP20 (20 T/D)

  Máy làm đá vảy trên container FIP20 (20 T/D) Đặc điểm nổi bật Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng Thiết kế theo hướng tổi ưu hóa đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục mà không lãng phí năng lượng. So với các đơn vị khác thì máy làm đá vảy có thể sản xuất nhiều đá hơn cho dù ...
  
   
   
  HOTLINE: [04.35501314] [X]
  HOTLINE: [04.35501314]